نمایندگی ها

نمایندگی تهران

نام تلفن
شرکت پارس پیوند ۶۶۵۷۰۴۵۸
شرکت آرمان پژوهان ۶۶۹۳۷۳۲۵
پخش یاسر ۶۶۱۲۲۴۷۱
پخش رپید ۶۶۴۳۰۷۰۸
پخش رها ۶۶۹۴۱۸۵۶
پخش رهان ۶۶۰۶۵۰۱۱
شرکت بامداد تشخیص ایرانیان ۶۶۴۲۶۶۰۲
شرکت آریا طب ۶۶۹۰۹۳۶۶
شرکت آریا نیکان ۶۶۹۱۳۷۴۹
شرکت فرزان پژوه طب ۸۸۲۴۶۵۲۷
شرکت پویش میلاد ۲۲۷۷۴۸۸۳
شرکت وندا سلامت ۸۸۷۵۲۲۱۷
شرکت پخش افق ۶۶۴۳۳۴۱۶
شرکت آترین طب پارسیان ۴۴۴۸۶۴۱۶
شرکت سبحان الکترونیک آزما ۴۴۷۲۱۰۷۵
شرکت درمان گستران ۶۶۵۷۲۲۸۰
شرکت کیمیا درمان ۶۶۴۳۷۸۸۸
شرکت سما تجهیز آزما ۶۶۴۳۴۰۲۰
شرکت پدیده ایرانیان ۶۶۹۰۸۸۵۶
شرکت آزما تجهیز امگا ۶۶۵۶۶۶۳۲

نمایندگی اهواز

نام  تلفن
شرکت ایران شیمی ( آقای شالباف) ۰۶۱-۳۲۲۲۲۲۷۲

نمایندگی بندرعباس

نام  تلفن
شرکت اشکان طب ( خانم مهیا پور) ۰۷۶-۳۲۲۵۱۱۱۹

نمایندگی مشهد

نام  تلفن
شرکت اورسیس ( آقای بردبار) ۰۵۱-۳۸۴۱۲۸۹۷ و ۰۹۱۵۵۲۲۷۷۸۳
شرکت تیراژه آزمای شرق (آقای پرهیزکار) ۰۵۱-۳۸۵۱۵۵۹۵

نمایندگی زنجان

نام  تلفن
شرکت مهرآزمون ( آقای گرانمایه ) ۰۲۴-۳۳۴۱۱۷۹۷

نمایندگی تبریز

نام  تلفن
شرکت پژوهان طب (آقای وطن دوست) ۰۴۱-۳۵۵۴۲۳۲۱
شرکت رسا طب نوین ( آقای شمسی ) ۰۴۱-۳۵۲۵۴۵۹۶
شرکت ماد تجهیز ( آقای بهروزی) ۰۴۱-۳۵۵۵۷۹۲۲
شرکت فرزان طب ( آقای افشار) ۰۴۱-۳۵۴۱۰۲۴۸

نمایندگی ساری

نام  تلفن
شرکت صبا آزما ( آقای نورالهی) ۰۱۱-۳۳۳۷۰۷۲۷

نماییندگی گرگان

نام  تلفن
شرکت نمونه واثق ۰۱۷-۳۲۲۲۴۴۹۴

نمایندگی رشت

نام  تلفن
شرکت مهران طب ۰۱۳-۳۳۳۱۰۸۵۴
شرکت پخش آزمایشگاهی آریا آرتو ۰۱۳-۳۳۳۴۲۹۰۱
شرکت پخش آزمایشگاهی مهر ۳۳۳۳۸۰۶۸-۰۱۳

نمایندگی کرمانشاه

نام  تلفن
شرکت بهزیست ۰۸۳-۳۸۲۵۱۳۳۲
شرکت بیستون طب ۰۸۳-۳۴۲۳۰۰۹۲
شرکت سلوک طب ۰۸۳-۳۷۲۹۹۳۳۲
شرکت سیروس طب ۰۸۳-۳۸۳۶۷۳۷۱

نمایندگی بجنورد

نام  تلفن
شرکت آزما طب ۰۵۸-۳۲۲۴۶۲۲۲

نمایندگی کردستان

نام  تلفن
شرکت آزما طب ۰۸۷-۳۶۲۷۷۸۶۹

نمایندگی شیراز

نام  تلفن
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی آتیه ۰۷۱-۳۲۳۶۰۰۱۸
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پیوند ۰۷۱-۳۸۳۱۹۴۸۵
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی زند ۰۷۱-۳۲۳۳۷۱۴۱
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی اندیشه آزما ۰۷۱-۳۷۳۳۴۹۷۱

نمایندگی اردبیل

نام  تلفن
شرکت پلاسما آذین آزما ۰۴۵-۳۳۲۵۴۲۷۵
شرکت آرتاویل تجهیز آزما ۰۴۵-۳۳۲۵۵۴۵۴

نمایندگی یزد

نام  تلفن
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی رازی ۰۳۵-۳۷۲۶۹۷۰۰

نمایندگی قم

نام  تلفن
شرکت بهرامن طب ۰۲۵-۳۶۶۲۲۶۳۴

نمایندگی مهاباد

نام  تلفن
شرکت عصر جدید ۰۴۴-۴۲۲۴۶۱۰۲

نمایندگی کنگاور

نام  تلفن
شرکت پارسا طب ۰۸۳-۴۸۲۳۷۱۶۲

نمایندگی شهرکرد

نام  تلفن
شرکت مهرآسا ۰۳۸-۳۲۲۲۵۳۴۹
شرکت کامیار ۰۳۸-۳۲۲۵۲۹۳۹

نمایندگی قزوین

نام  تلفن
شرکت پخش سهند ۰۲۸-۳۳۳۳۹۳۹۳

نمایندگی اصفهان

نام  تلفن
شرکت بهار آزما طب ۰۳۱-۳۲۳۷۲۱۹۴
شرکت بهر آزما ۰۳۱-۳۲۲۰۱۱۷۱

نمایندگی خرم آباد

نام  تلفن
شرکت سینا طب ۰۶۶-۳۳۳۱۱۱۸۵
شرکت پارس طب ۰۶۶-۳۳۳۳۹۰۷۹

نمایندگی اراک

نام  تلفن
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پویا ۰۸۶-۳۲۲۴۸۴۱۱

نمایندگی کرج

نام  تلفن
شرکت پویان طب تشخیص مهر ۰۲۶-۳۲۲۱۱۰۸۱
شرکت تعاونی پیشگامان البرز ۰۲۶-۳۲۵۴۵۶۱۱