نامه اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص مصرف محلولهای هماتولوژی

اختیار تام مصرفکنندگان در انتخاب نوع محلول هماتولوژی و عدم اجبار واردکنندگان دستگاهها به استفاده ازمحلول مصرفی خاص