نامه اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص مصرف محلولهای هماتولوژی